Chris Ward
Ryukyukan Kadena Air Base Dojo

Address:
Risner Gym, Kadena Air Base
Okinawa, Japan